eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

VZN 2/2019 dotácie strava, MŠ,ŠKD schválené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,   o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a  určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

 


Prílohy