Úradná tabuľa - Obec Osuské 

VZN 3/2019 dane, odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Prílohy