Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 

K žiadosti  je potrebné predložiť:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • geometrický plán  

 


Dátum zverejnenia: 15.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Žiadosť o určenie, zmenu resp. zrušenie súpisného a orientačného čísla

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie