Popis služby: Samosprávy zriaďujú zariadenia sociálnych služieb. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou po celý rok. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová forma len na určitý čas, najviac na tri mesiace kalendárneho roka. V dennom stacionári ambulantná forma len na určitý čas počas dňa.

Služba je poskytovaná v zariadení pre seniorov:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, pričom jej stupeň odkázanosti je najmenej IV
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
     
Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu posúdenia odkázanosti a poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. 
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 15.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákonná lehota

Poskytnutie služby závisí od počtu voľných miest v zariadeniach pre seniorov a od pozície v zozname žiadateľov.

Poplatky

Poplatok za poskytnutú službu je v závislosti o mieri odkázanosti na sociálnu službu v zmysle posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Kompetencie

Životné situácie